Első nap, 148. árverés

Első nap, 148. árverés - 97. tétel
< >

Horn. J. E(de)
Arthur Görgei, Obercommandant der ungarischen Armee. Ein Beitrag zur Geschichte der ungarischen Revolution.