129. árverés - 21. tétel
< >

Eikosimexanon. Figurarum veneris tabulae XXI illustrantes Fr. C. Forbergii Apoforeta - 21 Tafeln. Beilage zu Forbergs Apophoreta.